Actualité

Den LGE leeft den Relais pour la vie : mellt Iech elo un!

Beweist äert Engagement a maacht mat beim Relais pour la Vie. Hei kennt dir fir de gudden Zweck lafen oder trëppelen. Mellt iech, är Frënn oder Elteren nach bis den 12. Mäerz un. Dir kennt iech am Schülersekretariat umellen oder direkt um Internet: https://365education-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/denan248_365_education_lu/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7Bda52ac07-4d62-45dc-845b-8bd29f80612a%7D&action=default&gad=209