Agenda

Des hauts et des bas – Höhen und Tiefen : Schülertheater am LGE

06/10/2018 19:00

Schülertheater am Festsall vum Jonge-Lycée Esch

Samschdes, de 6. Oktober 2018. Ufank : 19h00Virbestellung : Tél : 55 62 85 – 202 oder assistants.pedagogiques@lge.lu