Comité des élèves

De Schülercomité op Facebook


De Schülercomité 2018/2019 gëtt geschwënn online gesat …

De Schülercomité trëtt mat enger staarker a motivéierter Equipe an d’Schouljoer 2017/2018. Niewent de bekannte Gesiichter, sinn och eng Rëtsch néi Leit mat dobäi:
 
 • BREMER Liam, 1èreD(G), President
 • MANNES Bob, 1èreC1, Vizepresident
 • MEITER Steve, 1èreB, Sekretär
 • DEDENBACH Christoph, 1èreB, Tresorier
 • AJDARPASIC Almina, 3èmeD, Vertriederin am Conseil d’éducation
 • REHLINGER Joy, 3èmeD, Vertriederin am Conseil d’éducation
 • TAICLET Baptiste, 5ème2
 • HANSEN Joé, 6ème4
 • MAGAR Alex, 1èreE(F)
 • MIRANDA Chiara, 6ème3
 • SCHMIT Nathalie, 2èmeB(C)
Mer wäerten onser Bescht maachen, vir déi gutt Aarbecht vun de lëschte Joer weider ze féieren an ons Offer un Aktivitéiten aller Aart weider ausbauen. Och an der Zukunft wäerte mer Iech beschtméiglechst am Gebai an um nationale Plang representéieren, a vir är Rechter kämpfen.