Valeurs

Charte vum LGE

Zesumme liewen – zesumme schaffen

 

Mäer sin alleguer responsabel an engagéiert Schoulpartner

Jidferee gët als responsabel Perséinlechkeet, mat sénge Stäerkten a Schwächten, respektéiert; kee gët aus iergend engem Grond bloussgestallt oder diskriminéiert.

D’Rechter vu jidferengem gi respektéiert, a jidferee muss séng Pflichten, d’Reglementer an d’Infrastrukture respektéieren.

Een héiflechen Ëmgangstoun, Toleranz a Respekt zwëschen den eenzelne Partner si selbstverständlech.

Mäer leeë grousse Wert op eng humanistesch Erzéiung, déi de Respekt vru sech selwer, vrun alle Matmënschen, vru Natur an Ëmwelt ëmfaasst.

Mäer maachen all Effortën fir ze verhënneren, dass Gewalt a Mobbing an eiser Schoul opkommen. Jidferee soll de néidegen Zivilcourage hunn a sech net vru Problemer oder penibele Situatiounen drécken. Am Beräich vun eise Méiglechkeeten hëllefe mäer deenen, déi Hëllef brauchen.

 

Mäer setzen op Leeschtung a probéieren, en héchstméigleche Niveau ze erreechen

Jidfer Member vun der Schoulkommunautéit ass gefuerdert, säi Bescht ze ginn.

Eng gudd Schoulausbildung a gudd Schoulresultater sinn eis éischt Zieler, woubäi Léieren a Schaffe Freed solle maachen. Jidferee soll sech wuel fillen an ouni Angscht schaffen a léiere kënnen. Eng positiv Bewertung vun all Leeschtung soll an deem Sënn ugestriewt ginn.

Dofir ass e gudd Aarbechtsklima wichteg: sozial a kulturell Aktivitéiten am péri- a parascolaire Beräich ginn unerkannt an ënnerstëtzt, Kompetenzen an Taleter gi gefördert; souwuel déi schwaach wéi och déi staark Schüler gi motivéiert an ënnerstëtzt. Jidferee kritt d’Méiglechkeete gebueden, sech weider ze bilden.

Mäer erreechen dës Zieler duerch adequat Unterrichtsmethoden, duerch déi néideg personnel a materiell Viraussetzungen, duerch Kreativitéit an duerch eng Erzéiung zur Autonomie.

 

Mäer setzen op eng efficace Informatioun an op Dialog

All Schoulpartner ginn a wichteg Entscheedungsprozesser, wat d’Zukunft an d’Entwécklung vun eiser Schoul ugeet, mat agebonnen. Mäer schafen e Kader an deem all Problemer mat de betraffene Partner diskutéiert ginn, mam Ziel, Léisungen ze fannen. Kee Problem soll dobäi tabuiséiert ginn; all d’Schoulpartner mussen a vollem Vertraue matenee schwätze kënnen.

D’Enseignantën an d’Régentën huele sech Zäit fir hier Klassen an hier Schüler. All Schüler, déi Problemer hunn, solle sech un eng Vertrauenspersoun wende kënnen.

D’Enseignantën konzertéiere (berode) sech fachintern a fächeriwwergräifend.

Mäer schafen Infrastrukturen, déi et erméiglechen, dass all Kommunikatioun an Informatioun kloer a séier un all Partner kënnt.

 

Mäer wëllen eng Schoul, déi no baussen op ass

Mäer informéieren op eng objektiv Manéier iwwer déi wëssenschaftlech, kulturell, gesellschaftlech a politesch Aktualitéit.

Mäer organiséiere sozial, kulturell a sportlech Aktivitéiten, déi eis an dat gesellschaftlecht Liewe vun eiser Ëmgéigend abannen.

Pädagogesch Exkursiounen a Visite vu Betrieber a vu sozialen, kulturellen oder wëssenschaftlechen Institutioune ginn ënnerstëtzt.

Mäer leeë grousse Wert op Austauschprogrammer mat Partnerschoulen am In- an am Ausland.