Expositions

EXPOSITIONS en cours au LGE:

couloir de direction : LNF (Lëtzebuerger Naturfoto-Frënn)

1er étage : « 100 Joer Fraewalrecht zu Lëtzebuerg » (à partir du 07.10.2019)


Expositions 2018/2019:


Expositions 2017/2018:


Expositions 2016/2017:


Expositions 2015/2016:


Expositions 2014/2015: