Actualité

Sprechtheater 2018


Ënnert der Regie vum Carla Lucarelli an der dramaturgescher Leedung vum Christiane Burton hu Schüler aus dem LGE op Däitsch an op Franséisch Zeenen aus dem Alldagsliewe gespillt mat Texter vum Ingrid Lausund, Jean-Michel Ribes, Daniel Glatttauer, Egon Friedell an Alfred Polgar

Ënnert dem Motto „Des Hauts et des Bas – Höhen und Tiefen“ krut den Zuschauer en Abléck an Alldagssituatioune vum Beruffsliewen a vum Schoulliewen, huet eng Koppel bei den Therapeut begleet, eng Famill an de Musée a schliisslech de Goethe a säin eegenen Examen. Et ass gelaacht ginn, an dach war och Eeschtes ze gesinn an dësem Gesellschaftsspigel, an deem deen een oder aneren sou munches  erëmerkannt huet.

Passend dozou déi spatz Fieder vum Carlo Schmitz, deen dëse Revival vum Sprechtheater am Escher Jongelyçée mat Plakat a Bühnebild begleet huet.