DramatEsch

Les productions du cours facultatif « DramatEsch » de Mme Lucarelli et de Mme Burton pour les élèves de 7ième à 2ième en langue allemande et française


2022/2023: Mutter Erde und ihre Kinder


2020/2021 : Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist


2019/2020 : Au bonheur des dames

photos de la représentation : cliquez ICI


2018/2019 : Des hauts et des bas

photos de la représentation : cliquez ICI

Ënnert der Regie vum Carla Lucarelli an der dramaturgescher Leedung vum Christiane Burton hu Schüler aus dem LGE op Däitsch an op Franséisch Zeenen aus dem Alldagsliewe gespillt mat Texter vum Ingrid Lausund, Jean-Michel Ribes, Daniel Glatttauer, Egon Friedell an Alfred Polgar

Ënnert dem Motto „Des Hauts et des Bas – Höhen und Tiefen“ krut den Zuschauer en Abléck an Alldagssituatioune vum Beruffsliewen a vum Schoulliewen, huet eng Koppel bei den Therapeut begleet, eng Famill an de Musée a schliisslech de Goethe a säin eegenen Examen. Et ass gelaacht ginn, an dach war och Eeschtes ze gesinn an dësem Gesellschaftsspigel, an deem deen een oder aneren sou munches  erëmerkannt huet.

Passend dozou déi spatz Fieder vum Carlo Schmitz, deen dëse Revival vum Sprechtheater am Escher Jongelycée mat Plakat a Bühnebild begleet huet.