Actualité

Motivation pour les élèves à participer aux activités périscolaires sportives

No dëser ganzer mi restriktiver Phase vun der Covid19-Pandemie ass de Bilan wat fräiwëlleg sportlech Aktivitéit bei de Schüler ugeet net ganz gutt.

Mir Sportsproffe vum LGE wéilten iech (Schüler) gäre motivéiere fir an eis ugebuede Sportsektiounen ze kommen an sech och fir LASEL-Veranstaltungen ze interesséieren an sech do un ze mellen an ze participéieren.

Hei ass en Artikel vum RTL wou dëst Thema vum President vun der APEP (Associatioun vun de Sportsproffen) ugeschwat gëtt. An dësem Artikel fannt Dir och e flotte Motivatiounsvideo (« Wou bleifs du? ») fir d’Schüler ze motivéieren un ausserschoulesche sportlechen Aktivitéiten deel ze huelen.

Hei fannt dir de Link :

Artikel « Wou bleifs du? » 

Have fun and feel good by doing sports 🙂

äert LGE Sportsteam